Hvorfor balansert ventilasjon?

Folk flest tenker ikke på at boligen og ikke minst du som bor i den trenger god lufting for å få et godt miljø å leve i.Dette er særlig viktig i Norge der vi lever så mye av livene våre innendørs på grunn av vårt kalde klima.

Boliger og leiligheter bygd før 2010 har som regel naturlig ventilasjon,det vil si at boligen «puster» gjennom ventiler i vegger og\eller spalteventiler i vindu.Problemet med dette er for det første at ikke luftutskiftingen blir bra nok(i tillegg skrur mange igjen ventilene for det «trekker»jo  så).For det andre slipper du ut mye av boligens varme som fører til høyere energibehov.Og jo mer du fyrer i ovnen jo mer kald luft vil bli sugd inn i boligen da boligen får et undertrykk generert av behovet for luft til forbrenningen av veden,faktisk har mange moderne ovner egen tilførselskanal,som oftest i pipa for tilføring av luft utenifra,for å slippe å dra den kalde lufta gjennom hele huset.

Boliger og leiligheter etter 2010 er bygd etter de nye kravene i norsk standard kalt: TEK10.Her settes det krav til tetthet i boligen og dens totale energibehov.

Det stilles også krav til 0,5 utskiftinger av luft per time og godt avtrekk i våtrom.Dette er ikke gjennomførbart med naturlig ventilasjon,derfor blir alle nye boliger innstallert med balansert ventilasjon.

Problemet blir da hva med alle boliger for 2010? for din og boligens del burde du investere i godt miljøvennlig og helsemessig inneklima!

Dette er særlig viktig hvis du vil etterisolere din bolig eller har gjort det,siden boligen da blir tettere.Som oftest blir ventilene da enten tettet igjen eller de blir erstattet med nye.du får da enten en for tett bygning eller en trekkfull bolig og du har dermed ikke komplettert oppgraderingen av boligen på en fullt ut tilfredstillende måte.

Slik er systemet oppbygd:

Oppgradering til balansert ventilasjon

  • Enkel montering
  • Ingen synlige kanaler

Luftbehandlingsaggregatet plasseres lett tilgjengelig i  vaskerom, bod eller på loft, slik at det er enkelt å bytte filter og utføre service.

Kanalsystemet

  • Kanalnettet har lyddempere som gir et støyfritt system.
  • Legges med kortest mulig føringsvei.
  • Luftinntak og avkast føres i kanaler fra aggregat til kombiboks i gavelvegg.
  • Kanalføring legges fra aggregat for tilluft til soverommene samt stue.
  • Kanaler på loft og inntaks- og avkastkanalene isoleres .
  • Avkast fra kjøkkenhette kan gå rett ut gjennom vegg (vist i eksemplet). Alternativt kan kjøkkenhette tilkobles aggregat.
  • Eget avtrekkspunkt føres til tak i kjøkken for å fjerne matos og lukt som går utenom kjøkkenhetten.

Styringsbryter for ventilasjonsanlegget plasseres lett tilgjengelig, for eksempel ved dør inn til bad.

 

Utdrag Fra Enovas side: (kilde fra Byggforsk)

Så mye kan du spare
Byggforsk har gjort beregninger som viser at varmetap via ventilasjon utgjør nesten 5 % av energibruken i Norge. Med balansert ventilasjon og en god varmegjenvinner er det mulig å redusere energitapet via ventilasjonsanlegget med 75 % og oftest mer.
For å vise energibesparelsen ved varmegjenvinning av ventilasjonsluft ser vi på et tenkt eksempel. Enebolig med 180 m2 oppvarmet areal oppført i Oslo, og 0,5 luftvekslinger i timen over hele året. Beregninger viser at det vil medgå 6.641 kWh/år for å varme opp nødvendig luftskifte for ventilering av boligen. Med en effektiv varmegjenvinner med 80 % gjenvinningsgrad vil årlig energibehov reduseres fra 6. 641 kWh til 1.328 kWh. Varmegjenvinneren reduserer årlig energibehov med 5.313 kWh. Dersom vi forutsetter en gjennomsnittlig energipris på 90 øre/kWh vil årlig besparelse være ca. 4.800 kroner.

Enova anbefaler balansert ventilasjon og kan dessuten tilby økonomisk støtte til rehabilitering av bolig!
Se forøvrig: http://www.enova.no/radgivning/privat/rad-om-produkter-og-losninger/styring-og-effektivisering/ventilasjon/energieffektiv-ventilasjon/108/131/

 

©Smart-ventilasjon as